Xử lý thông tin Hóa đơn điện tử

Xử lý đọc dữ liệu hóa đơn điện tử dạng PDF, Text và tự động phát hành hóa đơn điện tử

Môi trường

  • Nền tảng windows
  • Tiến trình tự động
  • Xử lý PDF

Chức năng

  • Phân tích PDF
  • Xử lý dữ liệu Text
  • Phân tích & cập nhật tự động

Công nghệ

  • .NET
  • Console
  • Webservice
  • PDF